Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Naszą ofertę kierujemy do deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych, którzy potrzebują pomocy w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami w Warszawie. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zarządzeniu wspólnotami mieszkaniowymi i oferujemy szereg przydatnych usług.

Proponujemy:

 • organizowanie wspólnot mieszkaniowych od podstaw (REGON, NIP, konto bankowe, umowy na obsługę nieruchomości, uchwały , regulaminy itd.)
 • przejmowanie nieruchomości od dotychczasowego zarządcy lub Dewelopera z weryfikacją dokumentacji technicznej i prawnej oraz oceną stanu nieruchomości
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami warszawa
administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi warszawa

Bazując na dużym doświadczeniu w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie i administrowaniu, firma zapewnia jak najlepsze relacje pomiędzy Deweloperem a mieszkańcami nowo powstałych nieruchomości uwzględniając zarówno potrzeby i oczekiwania obu stron.

Odciążając struktury pracownicze Dewelopera na końcowym etapie inwestycyjnym oferują przejęcie nieruchomości w zarządzanie i organizację wspólnot mieszkaniowych na najbardziej pracochłonnym etapie ich organizacji.

Oferujemy obsługę administracyjną, techniczną oraz ekonomiczno finansową nieruchomości.

Zakres usługi zarządzania nieruchomością obejmuje w szczególności:

W zakresie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi:

 • Ustalanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wyodrębnionych lokali
 • Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru REGON, NIP, założenie konta bankowego, opracowanie regulaminów i uchwał regulujących działanie Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości i jej pełnej dokumentacji od Dewelopera lub poprzedniego Zarządcy
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i miejsc postojowych oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej
 • Kontrola nad jakością pracy firm serwisowych działających na terenie nieruchomości wspólnej z uwzględnianiem słusznych uwag właścicieli lokali przekazywanych Zarządcy 
 • Nadzór nad realizacją umów na dostawę: gazu, wody, odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości stałych, sygnalizowanie  Zarządowi Wspólnoty wszystkich nieprawidłowości przy realizacji umów z uwzględnieniem możliwości pojawienia się nieprawidłowości.
 • Sporządzanie rozliczeń wody oraz ciepła dwa razy w roku .
 • Organizowanie konkursów ofert dotyczących usług świadczonych na rzecz Wspólnoty z udziałem Zarządu Wspólnoty
 • Negocjacje, bądź pomoc w negocjacjach warunków umów usług świadczonych na rzecz Wspólnoty z udziałem Zarządu Wspólnoty
 • Organizację i prowadzenie zebrań Wspólnoty, przygotowanie treści uchwał z udziałem Zarządu Wspólnoty
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentów
 • Bieżące rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez właścicieli lokali i miejsc postojowych
 • Udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji w zakresie administrowania nieruchomością wspólną

W zakresie gospodarki ekonomiczno- finansowej

 • Prowadzenie na własny koszt pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w tym wyliczanie zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej w oparciu o podjęte uchwały i zgodnie z ustawą o własności lokali
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie
 • Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych nieruchomości zawierających plany remontowo – modernizacyjne i korekty tych planów zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Wspólnoty,
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał
 • Czytelne rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali  zgodnie z uchwałą Wspólnoty, a w szczególności:
 • Zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
 • Zaliczek na dostarczane media i usługi
 • Zaliczek na fundusz remontowy
 • Udzielanie bieżącej informacji o stanie kont księgowych oraz kartotek właścicieli, a także przesyłanie ich na życzenie właściciela lokalu drogą elektroniczną, dostęp do e-kartoteki
 • Prowadzenie rozliczeń, a w szczególności sprawdzanie prawidłowości otrzymanych od usługodawców rachunków i faktur
 • Wprowadzanie na bieżąco do elektronicznego systemu bankowego płatności za zobowiązania wspólnoty.
 • Nadzór nad terminowym płaceniem podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno – prawnych przypadających na nieruchomość wspólną
 • Sporządzanie czytelnych projektów rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Windykacja należności
 • Przygotowanie dokumentów do windykacji sądowej i nadzór nad windykacją sądową
 • Pomoc w uzyskaniu kredytów i dotacji

W zakresie obsługi prawnej:

 • Analizę dokumentów i umów
 • Opiniowanie oraz proponowanie rozwiązań ewentualnych problemów.
 • Przygotowanie do akceptacji przez Zarząd Wspólnoty umów z podwykonawcami lub innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty
 • Przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów
 • Pomoc właścicielom lokali przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych przy sprzedaży lokali i sporządzaniu umów najmu lokali
 • Doradztwo w zakresie egzekwowania roszczeń reklamacyjnych z tytułu rękojmi i gwarancji
zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi warszawa

W zakresie obsługi technicznej i podstawowej konserwacji części wspólnych budynku:

 • Przechowywanie dokumentacji technicznej
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany
 • Przygotowanie harmonogramu i zlecanie przeglądów okresowych oraz kontroli technicznej nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie z podziałem na przeglądy obowiązkowe i ewentualnie nieobowiązkowe
 • Sprawowanie kontroli nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw
 • Kontrola stanu technicznego nieruchomości oraz przyjmowanie zgłoszeń o awariach, usterkach oraz zlecenie napraw i kontrola ich realizacji.
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali
 • Przygotowanie planów remontowych
 • Nadzór nad prowadzonymi w ramach zatwierdzonego przez Wspólnotę przyjętego planu gospodarczego remontami oraz modernizacjami
 • Okresową wizualną kontrolę stałych elementów budynku typu ściany, sufity, podłogi, posadzki oraz elewację .
 • Okresową wizualną kontrolę szczelności instalacji c.o., wodnej i kanalizacyjnej oraz sprawności urządzeń technicznych znajdujących się na terenie nieruchomości.
 • Kontrola nad prawidłową realizacją zleconych prac wraz z dokonaniem odbioru wykonania prac.

Nasze usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami w Warszawie pozytywnie wpływają na stosunki pomiędzy organami zarządzającymi nieruchomością i mieszkańcami, a stała kontrola zapewnia utrzymanie bardzo dobrego stanu nieruchomości. Możesz liczyć na nasze doświadczenie i rzetelność!

Koszty usługi zarządzania nieruchomością określane są na podstawie wizji lokalnej na nieruchomości oraz zakresu usługi zarządzania ustalonego z zarządem wspólnoty mieszkaniowej bądź Deweloperem.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w Warszawie

Duże doświadczenie i wieloletnia obecność na rynku nieruchomości pozwala nam pomagać zarówno deweloperom, jak i dużym i mniejszym wspólnotom mieszkaniowym oraz właścicielom prywatnym, którzy potrzebują wsparcia przy administrowaniu lokalami. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania poszczególnych klientów mogą się różnić, jednak zawsze najważniejsza jest wiedza, rzetelność i doświadczenie. Bez względu na wymagania naszych klientów, zawsze jesteśmy do dyspozycji, oferując usługi najwyższej jakości.

Kompleksowość działań 

Nasi klienci, którzy korzystają z naszych usług na poziomie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie oraz zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie, oczekują od naszej firmy kompleksowych usług. Oczywiście jesteśmy w stanie to zagwarantować. Mogą na nas liczyć zarówno inwestorzy, którzy wybudowali nowy budynek mieszkalny, jak i właściciele od lat istniejących nieruchomości. Organizujemy wspólnoty mieszkaniowe od podstaw, realizujemy wszystkie działania w zakresie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oraz w zakresie gospodarki ekonomiczno-finansowej (do dokładnie zostało wyszczególnione powyżej). Dbamy o stan techniczny całej nieruchomości i jej wygląd, a także o zadowolenie zarówno naszych klientów, jak i wszystkich użytkowników nieruchomości.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie – jak pracujemy?

Przed podjęciem współpracy w zakresie zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie konieczna jest wizja lokalna. Na jej podstawie możliwe jest ustalenie kosztów związanych z zarządzaniem. Jesteśmy firmą bardzo elastyczną – zajmujemy się zarówno zarządzaniem kompleksowym, jak i w zakresie usług ustalonym przez zarząd wspólnoty lub dewelopera. Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji i ustaleniu zakresu współpracy, przygotowujemy wycenę usługi.

Zawsze działamy na korzyść wspólnoty. Dokonujemy rzetelnej analizy stanu prawnego, technicznego i finansowego nieruchomości. Dopasowujemy działania i rozwiązania, które zapewniają oszczędności finansowe. Współpracujemy z szeregiem wyspecjalizowanych i sprawdzonych podwykonawców. Realizujemy projekty podnoszące funkcjonalność nieruchomości.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w Warszawie przez naszą firmę zawsze opiera się na długofalowym planowaniu. Dotyczy to zarówno wszystkich działań związanych z nadzorem technicznym, jak i gospodarki finansowo – ekonomicznej. Dzięki temu nasze relacje z mieszkańcami i najemcami są bardzo dobre, a właściciel nieruchomości lub wspólnota, mogą być absolutnie spokojni!

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

zapraszamy do kontaktu