Oferta dla deweloperów

Wiemy z doświadczenia, że końcowy okres realizacji inwestycji wymaga bardzo dużego zaangażowania struktur pracowniczych dewelopera a związane jest to szczególności z przekazywaniem lokali, pozyskiwaniem dokumentów niezbędnych do wyodrębnienia lokali, zawieraniem aktów notarialnych, organizacją wspólnoty mieszkaniowej i organizacją służb obsługujących budynek. Możemy w tej sytuacji znacząco odciążyć Dewelopera, aby mógł skupić się na działaniach umożliwiających dokończenie procesu sprzedaży inwestycji.
Jednocześnie dzięki rzetelnemu przygotowaniu i wieloletniemu doświadczeniu sprawimy aby satysfakcja nabywców na tym etapie zakupu lokalu była jak najwyższa, co stanowi najlepszą rekomendację dla przyszłych klientów i kolejnych inwestycji.

Przykładowe świadczenia w ramach zlecenia przez dewelopera usługi zarządzania i administrowania nieruchomością do czasu zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej:

 • oferta naszych usług zaczyna się już na etapie realizacji inwestycji. Znając newralgiczne punkty w funkcjonowaniu nieruchomości, możemy wskazać (w zależności od zaawansowania inwestycji) rozwiązania projektowe, których wdrożenie nie będzie pociągało za sobą dodatkowych kosztów a przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania nieruchomości a tym samym większego zadowolenia klientów z zakupu mieszkania. Takie z pozoru drobne zmiany umacniają pozytywny wizerunek dewelopera.

W dalszej kolejności:

 • pomoc w przyjmowaniu przez dewelopera od Generalnego Wykonawcy budynku i całej dokumentacji budowy
 • zgromadzenie, we współpracy z deweloperem dokumentacji technicznej ( projekty budowlane, wykonawcze, gwarancje, atesty, instrukcje, DTR- ki ), inwentaryzacji powykonawczych, protokołów kontroli itp.
 • udział w odbiorach technicznych na zasadach uzgodnionych z deweloperem
 • organizacja bezpiecznego i sprawnego zasiedlania budynku
 • opracujemy plan finansowy dla nieruchomości na okres od przekazania pierwszego mieszkania do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w przypadku, gdy deweloper nie dysponuje powykonawczą geodezyjną inwentaryzacją lokali, na odrębne zlecenie wykonujemy inwentaryzację lokali oraz części wspólnych nieruchomości. Na podstawie inwentaryzacji można później sporządzić rzuty lokali niezbędne do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali
 • zakładamy bazę dla potrzeb uproszczonej księgowości zawierającej konta poszczególnych lokali
 • sporządzamy naliczenia opłat eksploatacyjnych dla lokali na zasadach uzgodnionych z deweloperem z uwzględnieniem powierzchni lokalu wynikającej z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej lokalu. Opłaty obejmują koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz koszty zużycia mediów w lokalu
 • organizacja konkursu ofert na obsługę nieruchomości. Przygotowanie i zawarcie umów na obsługę nieruchomości i dostawę mediów
 • sprawdzanie faktur za obsługę nieruchomości
 • regulowanie płatności za obsługę nieruchomości i dostawę mediów poprzez rachunek bankowy dewelopera , wyodrębniony do obsługi i rozliczania kosztów eksploatacji nieruchomości
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z administrowaniem nieruchomością ( organizacja wywozu odpadów, nadzór nad sprzątaniem nieruchomości, organizacja ochrony lub monitoringu, nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń technicznych, spisywanie liczników)
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w częściach wspólnych oraz przekazywanie ich deweloperowi
 • nadzór nad procesem usuwania usterek/wad
 • monitoring terminowego usuwania usterek/wad przez wykonawców
 • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • windykacja przesądowa i sądowa należności z tytułu opłat eksploatacyjnych
 • po podpisaniu pierwszej umowy przeniesienia własności lokalu, załatwianie wszystkich spraw formalnoprawnych niezbędnych dla funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej ( uzyskanie nr. REGON, NIP, otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty)
 • założenie docelowej bazy księgowej wspólnoty
 • opracowanie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej
 • sporządzenie i przedstawienie właścicielom lokali pełnego rozliczenia kosztów eksploatacji nieruchomości w okresie od dnia przekazania pierwszego lokalu do czasu powstania wspólnoty mieszkaniowej
 • przygotowanie na pierwsze zebranie wspólnoty mieszkaniowej projektów uchwał niezbędnych do funkcjonowania wspólnoty
 • przygotowanie i prowadzenie pierwszego zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • dokonanie cesji na wspólnotę mieszkaniową umów zawartych przez dewelopera na dostawę mediów do nieruchomości, konserwację urządzeń technicznych (windy)
 • sprawowanie zarządu powierzonego w trybie przepisu Art.18.1. Ustawy o własności lokali lub administrowanie wspólnotą mieszkaniową na podstawie umowy o administrowanie nieruchomością wspólną

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom powyższy zakres czynności może być na Państwa życzenie zmodyfikowany lub rozszerzony (np. przekazywanie lokali, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad/usterek w lokalach, nadzór nad usuwaniem usterek/wad w lokalach itp.)

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

zapraszamy do kontaktu