Audyt nieruchomości

Przy przejmowaniu nieruchomości dokonujemy bezpłatną analizę stanu prawnego, finansowego i technicznego nieruchomości. Protokół z audytu pozwala na ustalenie obecnego stanu faktycznego nieruchomości i stanowi podstawę do podjęcia działań mających na celu eliminację ewentualnych nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania nieruchomości.

Przedmiotem audytu są w szczególności:

  • Aktualność zapisów w Księdze Wieczystej nieruchomości i weryfikacja udziałów w nieruchomości zgodność podjętych chwał z Ustawą o Własności Lokali oraz przepisami prawa
  • Prawidłowość i kompletność podpisanych umów z usługodawcami, dostawcami mediów
  • Stan realizacji roszczeń gwarancyjnych ( w przypadku obowiązującej jeszcze gwarancji lub rękojmi )
  • Kompletność i prawidłowość prowadzenia dokumentacji technicznej nieruchomości
  • Wizualna ocena stanu technicznego nieruchomości
  • Stopień realizacji zaleceń z obowiązkowych przeglądów technicznych , wykonanych ekspertyz, protokołów kontroli organów państwowych
  • Ponoszone koszty wynikające z zawartych umów i podjętych uchwał
  • Stan zadłużenia właścicieli i podjęte działania mające na celu ściąganie długów w przypadku przejmowania nieruchomości od dewelopera dodatkowo badana jest zgodność wykonania przekazywanego budynku z projektem budowlanym w zakresie elementów mających istotny wpływ na komfort, bezpieczeństwo, funkcjonalność i optymalne koszty funkcjonowania nieruchomości.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

zapraszamy do kontaktu